Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Project Worker – Working with children and families from Ukraine & IPAS centres / Працівник проєкту – робота з дітьми та сім’ями з України та центрів Служби розміщення осіб, які перебувають під міжнародним захистом (IPAS)

Ballyogan Family Intensive Support Service, Dublin South / Служба посиленої допомоги Ballyogan Family/ Балліоган Фемілі

General Information

Why work at Barnardos?

At Barnardos we seek to ensure that we have the best people working with us to support our work with children and families. The benefits of working with Barnardos are designed to promote continual professional development and a work-life balance for the most rewarding working experience.

 • Barnardos offers a competitive salary – recognising the experience you bring to the role
 • Generous annual leave entitlements plus discretionary Company days
 • Positive working environment with family friendly ethos and work – life balance policy
 • Tax saver and bike to work schemes in operation
 • Employee pension scheme with employer contribution
 • Company Sick Pay Scheme
 • An opportunity to help improve outcomes for vulnerable children and families by working in a trauma informed way
 • Access to regular trauma informed support and supervision
 • Ongoing support and access to training and professional development opportunities
 • An opportunity to be part of a supportive team
 • Access to the Employee Assistance Program for employees and their immediate family members
 • Regular Breath, Body and mind sessions to support staff well-being

Job Description

Post:                         Project Worker – working with children and families from Ukraine & IPAS centres

Location:                  Ballyogan Family intensive support service  

Responsible to:        Project Leader

Works with:              Internal and external stakeholders including Barnardos staff, Southside partnership/Tusla /Dun Laoghaire /Rathdown Community services, volunteers, CE Workers and partner Agencies, service users with particular focus for children and families from Ukraine & IPAS centres

 

Посада:                     Працівник проєкту – робота з дітьми та сім’ями з України та центрів Служби розміщення осіб, які перебувають під міжнародним захистом (IPAS)

Місце роботи:         Служба посиленої допомоги Ballyogan Family/ Балліоган Фемілі 

Звітує перед:            Керівником проєкту

Працює з:                 Внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами, зокрема, персоналом Barnardos/Барнардос, Southside partnership/Саутсайд партнершіп, Tusla/Тусла, службами громад Дан Лері/Ратдаун, волонтерами, працівниками служби зайнятості та агентствами-партнерами, користувачами послуг з особливим акцентом на дітей та сім’ї з України та центрів Служби розміщення осіб, які перебувають під міжнародним захистом (IPAS)

Job purpose

To work intensively on a one to one/group work  in order to  respond to the needs of children and families referred to the service working in partnership with families and other organisational, community and voluntary bodies.

Ціль роботи

Посилена індивідуальна/групова робота з метою реагування на потреби дітей та сімей, які звернулися до служби, у взаємодії з сім’ями та іншими організаційними, громадськими та волонтерськими структурами.

Core Job Requirements

 • To assess the needs of the children and the families engaging with the project.
 • To plan, implement and review programmes for children/young people/carers/families based on an assessment of their individual and group needs.
 • To be vigilant for signs of physical, sexual and emotional abuse, neglect and any concerns regarding the welfare of children. To record concerns promptly and accurately. To consult with the Designated Person and take appropriate action in accordance with Barnardos Child Protection policy.
 • To work with children/young people/carers/families in a variety of ways, including group work, individual work and family work, centre-based and outreach work.
 • To key work individual children/young people/carers/families in order to meet their needs and to advocate on their behalf.
 • To liaise effectively with families and other statutory, community and voluntary bodies and to attend and contribute to reviews and case conferences as required.
 • To work in partnership with other Barnardos services to best meet the needs of children and families by collaborating resources with planned interventions targeting groups/families of shared need.
 • To keep regular records in relation to all aspects of work and prepare reports as required.
 • To gather information statistics and prepare reports as required, including administration of databases as appropriate to the role.
 • To identify and document to the line manager any unmet needs of children/young people/carers/families within the service and to participate in the advocacy work of the agency.

Основні посадові обов’язки

 • Оцінювати потреби дітей та сімей, які беруть участь у проєкті.
 • Планувати, впроваджувати та переглядати програми для дітей/молоді/опікунів/сімей на основі оцінки їхніх індивідуальних та групових потреб.
 • Бути пильним щодо ознак фізичного, сексуального та емоційного насильства, недбалості та будь-якого іншого питання, що стосується забезпечення благополуччя дітей. Оперативно та чітко реєструвати такі випадки. Консультуватися з уповноваженою особою та вживати відповідних заходів згідно із політикою Barnardos/Барнардос щодо захисту дітей.
 • Проводити роботу з дітьми/молоддю/опікунами/сім’ями різноманітними методами, зокрема, групову роботу, індивідуальну роботу та роботу з сім’ями, роботу в центрі та аутріч.
 • Проводити основну роботу з окремими дітьми/молоддю/опікунами/сім’ями з метою задоволення їхніх потреб та адвокації від їхнього імені.
 • Ефективно підтримувати зв’язок із сім’ями та іншими державними, громадськими та волонтерськими органами, а також відвідувати та брати участь в обговореннях та тематичних конференціях, якщо це необхідно.
 • Працювати в партнерстві з іншими службами Barnardos/Барнардос для максимального забезпечення потреб дітей та сімей, об’єднуючи ресурси з запланованими ініціативами, спрямованими на групи/сім’ї зі спільними потребами.
 • Вести регулярні записи щодо всіх аспектів роботи та готувати звіти в разі потреби.
 • Збирати інформаційну статистику та готувати звіти у разі потреби, зокрема адмініструвати бази даних відповідно до посади.
 • Виявляти та документувати для безпосереднього керівника будь-які незабезпечені потреби дітей/молоді/опікунів/сімей в межах служби, а також брати участь в адвокаційній роботі установи.

Requirements Specific to this Post

 • To support Ballyogan Family intensive support service in relation to the emerging needs of families and children presenting from Ukraine &IPAS centres through one-to-one parent enquiries offering advice and support to families, by way of guidance, support and signposting/referral to other agencies when required.
 • To establish and maintain information sharing /referral pathways with established community groups working with Ukrainian families/ IPAS centres.
 • To offer practical help/guidance through themed workshops with parents to develop the skills to meet their children’s needs on an ongoing basis, e.g. budgeting, home management, hygiene, nutrition, play, behaviour management, etc.
 • Intensive home-based individual work with parents
 • Working closely with vulnerable children and families.
 • Deliver group work to parents or children in the community.
 • To ensure commitment to the delivery of a quality service to children and families.
 • To ensure confidentiality and General Data Protection legislation is adhered to at all times in relation to information regarding children, families, staff and all other matters within the project.

Особливі посадові обов’язки

 • Здійснювати підтримку служби посиленої допомоги Ballyogan Family/Балліоган Фемілі щодо виникаючих потреб сімей та дітей, які прибувають з України та центрів Служби розміщення осіб, які перебувають під міжнародним захистом (IPAS), шляхом проведення індивідуальних консультацій з батьками та надання підтримку сім’ям, шляхом надання рекомендацій, підтримки та направлення/перенаправлення до інших установ у разі потреби.
 • Налагоджувати та підтримувати обмін інформацією/ шляхи перенаправлення з існуючими громадськими групами, що працюють з українськими сім’ями/ центрами Служби розміщення осіб, які перебувають під міжнародним захистом (IPAS).
 • Пропонувати практичну допомогу/консультації шляхом проведення на постійній основі тематичних семінарів з батьками щодо формування навичок задоволення потреб їхніх дітей, наприклад, планування бюджету, ведення домашнього господарства, гігієна, харчування, ігри, контроль поведінки тощо.
 • Інтенсивна індивідуальна робота з батьками вдома.
 • Тісна співпраця з вразливими дітьми та сім’ями.
 • Проведення групової роботи з батьками або дітьми в громаді.
 • Зацікавленість у наданні якісних послуг дітям та сім’ям.
 • Дотримання конфіденційності та норм загального законодавства про захист даних на постійній основі щодо інформації про дітей, сім’ї, персонал та всіх інших питань в рамках проєкту.

Requirements of all Barnardos staff

 • Commitment to the purpose of Barnardos and to work within the values, policies and procedures of the organisation and in the context of current legislation and regulations
 • To participate in regular supervision with your line manager
 • To actively participate in team and staff meetings and service reviews/ evaluations and to contribute to the development of policy and practice with your area of work and within Barnardos as a whole
 • To report any area of concern to your line manager in a timely manner
 • To show reasonable flexibility in relation to hours of attendance to meet the needs of the work. Work during unsocial hours may be required.
 • Have a flexible approach to the work in response to organisational change, development and review of best practice.
 • Participate in and engage with a performance management programme.
 • Identify training needs with your line manager and participate in training opportunities appropriate to the role
 • To be vigilant to any Health, Safety and Welfare risks in the workplace and bring any concerns to the attention of your line manager or local Health & Safety Officer.
 • To be vigilant to any concerns regarding the protection and welfare of children and to bring them to the attention of the Barnardos Designated Person in a timely manner, in keeping with the Barnardos Child Protection policies.
 • To participate in the efficient flow of information within the organisation by sharing and seeking information as appropriate
 • To undertake other duties as may be requested by the line manager from time to time
 • To undertake your work in a manner that is friendly, flexible and informal.

Note: This Job Description will be reviewed and updated in line with the needs of the work.

Вимоги до всіх співробітників Barnardos/ Барнардос

 • Бути зацікавленим у досягнені цілей діяльності Barnardos/Барнардос та робота згідно з цінностями, політикою та процедурами організації, а також в межах чинного законодавства та нормативно-правових актів.
 • Брати участь у регулярних контрольних перевірках зі своїм безпосереднім керівником.
 • Брати активну участь у нарадах команди та співробітників та аналізах/оцінках послуг, а також робити свій внесок у розвиток політики та практики у своїй сфері діяльності та в межах діяльності Barnardos/Барнардос в цілому.
 • Своєчасно повідомляти свого безпосереднього керівника про будь-які питання, що викликають занепокоєння.
 • Проявляти достатню гнучкість щодо робочого часу відповідно до потреб роботи. Може виникнути потреба у виконанні завдань у неробочий час.
 • Мати гнучкий підхід до роботи при реагуванні на організаційні зміни, формування та аналіз найкращих практик.
 • Брати участь і долучатися до програми управління ефективністю.
 • Визначати потреби в навчанні зі своїм безпосереднім керівником та брати участь у навчальних програмах, що відповідають займаній посаді.
 • Бути пильним до будь-яких ризиків для здоров’я, безпеки та добробуту на робочому місці та доводити інформацію про будь-які проблеми до відома свого безпосереднього керівника або місцевого спеціаліста з питань охорони здоров’я та безпеки.
 • Бути пильними до будь-яких питань, що стосуються захисту та добробуту дітей, і своєчасно доводити їх до відома уповноваженої особи Barnardos/Барнардос відповідно до політики Barnardos/Барнардос щодо захисту дітей.
 • Брати участь в оперативному інформаційному потоці, обмінюючись інформацією та здійснюючи її пошук за необхідності.
 • Виконувати інші обов’язки, які можуть час від часу доручатися безпосереднім керівником.
 • Виконувати свою роботу дотримуючись принципів доброзичливості, гнучкості та неформальності.

Примітка: Ця посадова інструкція підлягає перегляду та оновленню відповідно до потреб роботи.

Person Specification

Personal Attributes

 • Commitment to the delivery of quality services to children, young people, families and carers.
 • Ability to act on own initiative and consult where appropriate.
 • Ability to work under pressure and make decisions in consultation with the line manager when appropriate.
 • To be committed to adhering to best practice, innovation and changes to practice
 • Flexibility and adaptability
 • Ability to form objective relationships with children, young people, families/carers, colleagues and other agencies.
 • To work as part of a team, liaise and co-work with line manager, colleagues and external partners and agencies.
 • Computer skills with proficiency in MS Office suite, Outlook, Word, Excel etc.
 • Attention to detail and record keeping with a strong awareness of confidentiality and GDPR
 • Ukrainian/Russian speaking highly desired with proficiency in English required.

Особисті якості

 • Зацікавленість у наданні якісних послуг дітям, молоді, сім’ям та опікунам.
 • Здатність діяти за власною ініціативою та проводити консультації за необхідності.
 • Здатність працювати у стресових ситуаціях та приймати рішення, консультуючись з безпосереднім керівником, коли це необхідно.
 • Бути зацікавленим у дотриманні найкращих практик, а також у інноваціях та змінах у практиці.
 • Гнучкість та здатність до адаптації
 • Здатність формувати неупереджені стосунки з дітьми, молоддю, сім’ями/опікунами, колегами та іншими установами.
 • Здатність працювати в команді, підтримувати зв’язок та співпрацювати з безпосереднім керівником, колегами та зовнішніми партнерами та установами.
 • Навички роботи з комп’ютером та користування пакетом MS Office, Outlook, Word, Excel тощо.
 • Увага до деталей та ведення документації з чітким розумінням конфіденційності та Загального регламенту про захист даних.
 • Володіння українською/російською мовами є бажаним, а знання англійської мови є обов’язковим.

Experience

 • A minimum of 2 years’ post-qualification experience of working with vulnerable children and families.
 • Experience of working in partnership with families and carers.
 • Experience of planning, implementing and reviewing programmes with children and/or families.

Досвід роботи

 • Мінімум 2 роки досвіду роботи з вразливими категоріями дітей та сімей після здобуття кваліфікації.
 • Досвід роботи в співпраці з сім’ями та опікунами.
 • Досвід планування, впровадження та аналізу роботи з дітьми та/або сім’ями.

Qualifications

A recognised third level practice qualification[1] (minimum QQI Level 7 / on the NFQ) in one of the following:

 • Early Childhood Care and Education
 • Social Care
 • Education
 • Social Work
 • Youth Work
 • Or related discipline e.g. Nursing, Psychology, Early Years Education.

Note: this list can be varied depending on the specific requests of the post.

Full driving licence and access to the use of a suitably insured car essential.

The post-holder is initially assigned to work in Ballyogan Family support service , but may be required in the future to work in other locations in the Dublin southwest  area in line with organisational needs.

[1] Course content should include relevant student placements

Кваліфікації

Визнана професійна кваліфікація третього рівня1 (мінімум рівень 7 присвоєний QQI (Агентством з забезпечення якості освіти й кваліфікації в Ірландії) / згідно із Національною рамкою кваліфікацій) в одній з наступних галузей:

 • Догляд та виховання дітей раннього віку
 • Соціальна допомога
 • Освіта
 • Соціальна робота
 • Робота з молоддю
 • Або суміжні дисципліни, наприклад, медсестринство, психологія, дошкільна освіта.

Примітка: цей список може змінюватися залежно від конкретних запитів посади.

Наявність дійсного водійського посвідчення та можливість користуватися транспортним засобом, що застрахований належним чином, є обов’язковими.

Спершу ця посада передбачає роботу в службі підтримки Ballyogan Family/Балліоган Фемілі, але в майбутньому може виникнути необхідність у роботі в інших місцях у південному Дубліні відповідно до потреб організації.

1Зміст курсу повинен включати відповідні стажування студентів

Barnardos is an equal opportunity employer.
We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all.
Barnardos/Барнардос – роботодавець з рівними можливостями.
Ми цінуємо різноманітність і прагнемо створити інклюзивне середовище

Application Procedure

Download your application form

Shortlisting will apply (please note, CVs are not accepted on their own, candidates must complete and submit our application form through Barnardos website).

Candidates who are moved to the 2nd stage of our Recruitment process are required to complete a medical questionnaire and the E-Vetting process. References will also be taken up at this stage.

Vacancy Details

LOCATION

Ballyogan Family Intensive Support Service, Dublin South / Служба посиленої допомоги Ballyogan Family/ Балліоган Фемілі

Employment Type

Full-time (37 hours per week) and Fixed Term Contract for 1 year / Повний робочий день (37 годин на тиждень) та строковий трудовий договір до кінця березня 2024 року

Salary

€34,213 - €52,883

Contact Person

Helen Carroll on 01-9059443

Closing Date

Thursday April 25th, 2024 11:20am

Interview Date

Friday 3 May 2024

Skip to content